Köpvillkor för LightNow.se

Giltighet
Dessa villkor gäller från och med 2016-06-23 och tills vidare.

Gemensamma villkor för både privatpersoner och företag

Allmänt
Om inget annat anges som speciella villkor för privatperson eller för företag nedan, gäller följande villkor.

Beställning
Vi har idag ingen fysisk butik. Alla produkter visas och presenteras endast i vår webbutik. Du kan därmed endast beställa via vår webbutik. Alla andra former av beställningar är undantag och måste avtalas med oss i förväg. Samtliga leveranser sker direkt från vår leverantör.

Myndig beställare eller med tillstånd
För att kunna handla hos oss krävs att man är minst 18 år och myndig. Om du godkänner dessa villkor så intygar du samtidigt att du är minst 18 år och myndig. Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Om du är 18 år men inte myndig krävs tillstånd av god man eller förmyndare. Sådant tillstånd kan ges genom att tillståndsgivare skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post.

Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

Mervärdeskatt
Utöver produktens grundpris tillkommer gällande mervärdesskatt - moms. Det framgår tydligt i webbutiken om priserna presenteras inklusive eller exklusive moms, och du som kund kan själv ändra genom att klicka på denna inställning. I varukorgen och på fakturan framgår belopp både med och utan moms.

Priser
Det framgår tydligt i webbutiken vilket pris som är aktuellt. Om det finns två priser varav ett är överstruket, gäller det ICKE överstrukna priset. Det överstrukna priset ska ses som rekommenderat pris från vår leverantör eller är vårt ordinarie pris och kan tidigare varit vårt gällande pris.

Frakt
Utöver priset kan det bli aktuellt att erlägga fraktkostnader, men om totalbeloppet överskrider en av oss angiven gräns så bjuder vi på frakten. Dessa belopssgränser framgår dels i butiken och dels i kassan i samband med att man väljer fraktsätt. Normalt tillkommer inga ytterligare hanteringsavgifter. Samtliga kostnader presenteras i kassan med belopp och godkänns av dig som kund i samband med att beställningen slutförs.

Faktureringsavgift
Det kan finnas betalningsalternativ som innebär extra kostnader för dig som kund, t ex vid användning av Klarna Faktura. Denna avgift är till för att täcka de extra kostnader som belastar oss när denna typ av betalsätt används. I fall där vi debiterar faktureringsavgift så framgår det tydligt i sammanställningen av beställningen.

Leveranstid
I webbutiken är de flesta av våra produkter markerade med aktuell lagerstatus. Vi har emellertid inget eget lager. Presenterad lagerstatus är istället en spegelbild av den som vi fått rapporterat som senast aktuella från respektive leverantör. Vi måste emellertid reservera oss för att denna lagerstatus kan grunda sig på felaktiga uppgifter, vilket innebär att tiden för leverans i förekommande fall kan påverkas. Vi förbehåller oss också rätten att  - efter samråd med dig som kund - stryka ej levererbar produkt från en beställning med motsvarande prisavdrag för detta. Önskar du beställa annan likvärdig produkt, är detta att betrakta som en ny beställning.

Om du önskar avbeställa en produkt på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att leveransen är effektuerad (se nedan under ”Avbeställning”). Delleveranser sker normalt endast på kundens begäran och kan medföra ytterligare fraktkostnader för kund. Normal tid till utleverans framgår av information som är angiven för respektive produkt, men vi räknar i allmänhet med 3-5 arbetsdagar till utleverans om inget annat framgår.

Leverans- eller fraktsätt
När du gör din beställning väljer du också leveranssätt. Vanligtvis skickas beställningen med det fraktbolag som vår leverantör har valt, men det kan hända att vi använder oss av annan speditör och andra leveranssätt. För privatpersoner gäller normalt att leveransen sker till det ombud som ligger i anslutning till eller nära den adress som du uppgivit i din beställning, men hemleverans kan förkomma vid skrymmande gods. Du betalar frakten enligt framräknad fraktkostnad. Det är ditt ansvar som beställare att se till att adressen som angivits vid beställningstillfället är korrekt och att leveransen hämtas ut inom rimlig tid.

Ej utlöst försändelse
Det är ditt ansvar som kund att hämta ut försändelsen på utlämningsstället eller vara tillgänglig för hemleverans inom den tid som står angivet på avin eller som i övrigt är rimlig. Vid direktleverans till uppgiven adress påtar sig kunden ansvaret att vara tillgänglig på plats den dag som angivits vid avisering eller som är överenskommen med fraktbolag, eller vid förhinder, annan person med acceptabel fullmakt.

Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället inom den tid som står angivet på avin, skickas det efter en tid tillbaka till respektive utleveransavdelning. Vi förbehåller oss då rätten att debitera dig en kostnad för faktiska frakt- och hanteringskostnader på minimum 240 SEK + moms. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Ändring av beställning
Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har effektuerats. Med effektuering menas att faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns och produkten finns i lager, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris som gäller vid ändringstidpunkten. Det är normalt inte möjligt att ändra en beställning när ordern har effektuerats. Självfallet kan order, som redan levererats ut från vårt system, inte ändras. Privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken ”Ångerrätt”. Om kund avser att utnyttja denna rätt kan vi vidtaga extraordinära åtgärder så att utleverans inte utförs.

Avbeställning
Om du vill göra en avbeställning kan du göra detta genom att fylla i det formulär som är länkat till menyn "Kundservice" som återfinns under rubriken "Kundtjänst" i foten nertill i butiken. Välj "Avbeställning" som ämne och fyll i övriga uppgifter En avbeställning är inte giltig förrän vi skickat en bekräftelse om att vi accepterat din avbeställning. Du kan avbeställa din order utan kostnad fram till dess att beställningen har effektuerats, dvs när frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen. 

Avbeställning av icke lagerförd produkt eller beställningsprodukter som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är av naturliga skäl inte möjlig efter det att vi beställt eller låtit påbörja tillverkningen av produkten.

Information, lagerstatus och bilder
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel i de underlag som vi använder, samt mot fel i information och specifikationer vad gäller produkter som förekommer i vårt sortiment. Vi lägger stor energi på att alltid visa korrekt lagerstatus, men vi måste förbehålla oss för eventuella fel eftersom visad lagerstatus regelbundet hämtas från våra respektive leverantörer. De bilder som förekommer i vår webbutik ska inte ses som exakta avbildningar av en viss produkt. Vi har givits tillstånd att använda bilder för produkter från respektive leverantör, men bilderna får ej kopieras vidare utan deras tillstånd. 

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Villkor speciellt för privatpersoner

Allmänt 
För privatpersoner gäller sedan den 13 juni 2014 'Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler '(se nedan angående ångerrätt) och Konsumentköplagen, vilket innebär att lagen gäller även om vi har avtalat om något som kan anses vara sämre.

När du som är privatperson registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL), och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt, om du så önskar, att få de delar av dessa raderade som inte krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Vid uppenbara felaktigheter, t ex angivna priser, leveranstider och andra villkor, förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Vid dessa tillfälle kontaktar vi dig och informerar om detta. Du har då din fulla rätt att antingen acceptera ändringen eller annullera din beställning.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt 'Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler' rätt att ångra ditt köp av lagerförda produkter inom 14 dagar. Du rätt att ångra dig även om du börjat använda eller bruka produkten, om produkten är eller varit monterad eller om förseglingen på förpackningen har brutits. Ångerrätt vid beställning av icke lagerförd produkt eller beställningsprodukter som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är inte tillämplig efter det att vi låtit påbörja tillverkningen av produkten hos vår leverantör.

Vid retur enligt dessa villkor, återbetalas erlagd betalning inkl erlagd avgift för frakt, men med avdrag för den värdeminskning som konstaterats vid vår besiktning om den uppkommit till följd av att du hanterat produkten i större utsträckning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion.

Om du ångrar köpet måste produkten återsändas inom 14 dagar. Återbetalning sker inom 14 dagar från att kunden skickat meddelande om att denne vill ångra köpet, men tidigast när produkten har inkommit till vårt lager och dess skick kan bedömas.

Om produkten på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller om produkten är producerad speciellt enligt kundens önskemål eller specifikation gäller ej ångerrätten.

Det är är ett starkt önskemål från oss att produktens originalemballage inte skadas och kan återförslutas till ett fullt säljbart skick när produkten returneras. Om du ångrar köpet måste produkten återlämnas i originalemballaget, även om det är skadat. Tiden för ångerrätten börjar löpa den dag du mottagit varan eller en väsentlig del av den. 

Om du vill utnyttja din ångerrätt kan du påbörja denna process genom att fylla i det formulär som är länkat till menyn "Kundservice" som återfinns under rubriken "Kundtjänst" i foten nertill i butiken. Välj "Returbegäran" som ämne och fyll i övriga uppgifter. Du kan också använda konsumentverkets starndardformulär och skicka den till oss via mail eller brev. 

Efter att vi mottagit din returbegäran tar vi ställning till om det uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar via e-post från oss, i givna fall med information om hur du ska gå vidare i processen. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage, fraktbolag, etc. Observera också att det enligt lag är du som kund som ska betala fraktkostnaderna för returen.

Efter mottagandet av den återsända produkten kommer en återbetalning att göras inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottagit returnerad försändelse. Vi väljer företrädesvis att utföra återbetalningen på samma sätt som betalningen utfördes i samband med ursprunglig beställning, men ibland kan vi enas om annat lämpligt förfarande.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader för båda partner.

Reklamationer och återköp
Om du som privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel produkt, måste du reklamera detta inom 3 år från du tog emot produkten och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Om du vill utnyttja din reklamationsrätt kan du påbörja denna process genom att fylla i det formulär som är länkat till menyn "Kundservice" som återfinns under rubriken "Kundtjänst" i foten nertill i butiken. Välj "Reklamationsbegäran" som ämne och fyll i övriga uppgifter. Det kan underlätta att ta ett foto av en eventuell skada och bifoga denna bild till ärendet på avsedd plats.

Den skadade respektive felaktigt skickade produkten ska återsändas i samma eller motsvarande förpackning, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny produkt till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktiga produkten, och vi återbetalar även den ursprungliga frakten om den betalats av kund. 

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader för båda partner.

Tvist
Lagen om alternativ tvistlösning i konsument-förhållanden trädde i kraft den 1 januari i år. Kravet i den nya lagen är bland annat att e-handlare ska länka till EU:s gemensamma tvistlösningssida. Länken till sidan är: ec.europa.eu/odr. Den kan användas av båda parter och ska underlätta vid tvistelösning mellan köpare och säljare.

Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Villkor speciellt för företag

Allmänt
För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen. Den är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen. För företag gäller därmed gemensamma villkor enligt ovan, med undantag av vad som framkommer här nedan.

Reklamationer och återköp
Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel produkt, ska du snarast efter att du tog emot produkten, reklamera produkten till oss. Vi förutsätter att du som företagare reklamerar skadan inom garantiperioden. I annat fall hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe. Om du vill utnyttja din reklamationsrätt kan du påbörja denna process genom att fylla i det formulär som är länkat till menyn "Kundservice" som återfinns under rubriken "Kundtjänst" i foten nertill i butiken. Välj "Reklamationsbegäran" som ämne och fyll i övriga uppgifter. Det kan underlätta att ta ett foto av en eventuell skada och bifoga denna bild till ärendet på avsedd plats.

Den skadade respektive felaktigt skickade produkten ska återsändas i samma eller motsvarande förpackning, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny produkt till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktiga produkten, och vi återbetalar även den ursprungliga frakten om den betalats av kund. 

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader för båda partner.

Tvist
Tvist mellan företag avgörs i allmän domstol.