• Fri frakt över 1000kr
  • Utleverans inom max 5 arbetsdagar
  • Kvalité till bra pris
0 Varukorg

Köpvillkor och Integritetspolicies för LightNow.se

Giltighet
Dessa villkor gäller från och med 2018-05-25 och tills vidare. Accept innebär att man som kund godkänner både köpvillkoren och våra integritetspolicies.


Köpvillkor 

Gemensamma villkor för både privatpersoner och företag

Allmänt
Om inget annat anges som speciella villkor för privatperson eller för företag nedan, gäller följande villkor. Vår integritetspolicy gäller även i de fall som man som person representerar ett företag.

 

Beställning
Vi har idag ingen fysisk butik. Alla produkter visas och presenteras endast i vår webbutik. Du kan därmed endast beställa via vår webbutik. Alla andra former av beställningar är undantag och måste avtalas med oss i förväg. Samtliga leveranser sker direkt från våra leverantörer.

 

Myndig beställare eller med tillstånd
För att kunna handla hos oss krävs att man är minst 18 år och myndig. Om du godkänner dessa villkor så intygar du samtidigt att du är minst 18 år och myndig. Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Om du är 18 år men inte myndig krävs tillstånd av god man eller förmyndare. Sådant tillstånd kan ges genom att tillståndsgivare skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post.

Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

 

Mervärdeskatt
Utöver produktens grundpris tillkommer gällande mervärdesskatt - moms. Det framgår tydligt i webbutiken om priserna presenteras inklusive eller exklusive moms, och du som kund kan själv ändra genom att klicka på denna inställning. I varukorgen och på fakturan framgår belopp både med och utan moms.

 

Priser
Det framgår tydligt i webbutiken vilket pris som är aktuellt. Om det finns två priser varav ett är överstruket, gäller det ICKE överstrukna priset. Det överstrukna priset ska ses som rekommenderat pris från vår leverantör eller är vårt ordinarie pris och kan tidigare varit vårt gällande pris.

 

Frakt
Utöver priset kan det bli aktuellt att erlägga fraktkostnader, men om totalbeloppet överskrider en av oss angiven gräns så bjuder vi på frakten. Dessa beloppsgränser framgår dels i butiken och dels i kassan i samband med att man väljer fraktsätt. Normalt tillkommer inga ytterligare hanteringsavgifter. Samtliga kostnader presenteras i kassan med belopp och godkänns av dig som kund i samband med att beställningen slutförs.

 

Faktureringsavgift
Det kan finnas betalningsalternativ som innebär extra kostnader för dig som kund, t ex vid användning av Klarna Faktura. Denna avgift är till för att täcka de extra kostnader som belastar oss när denna typ av betalsätt används. I fall där vi debiterar faktureringsavgift så framgår det tydligt i sammanställningen av beställningen.

 

Leveranstid
I webbutiken är de flesta av våra produkter markerade med aktuell lagerstatus. Vi har emellertid inget eget lager. Presenterad lagerstatus är istället en spegelbild av den som vi fått rapporterat som senast aktuella från respektive leverantör. Vi måste emellertid reservera oss för att denna lagerstatus kan grunda sig på felaktiga uppgifter, vilket innebär att tiden för leverans i förekommande fall kan påverkas. Vi förbehåller oss också rätten att  - efter samråd med dig som kund - stryka ej levererbar produkt från en beställning med motsvarande prisavdrag för detta. Önskar du beställa annan likvärdig produkt, är detta att betrakta som en ny beställning.

Om du önskar avbeställa en produkt på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att leveransen har effektuerats (se nedan under ”Avbeställning”). Delleveranser sker normalt endast på kundens begäran och kan medföra ytterligare fraktkostnader för kund. Normal tid till utleverans framgår av information som är angiven för respektive produkt, men vi räknar i allmänhet med 3-5 arbetsdagar till utleverans om inget annat framgår.

 

Leverans- eller fraktsätt
När du gör din beställning väljer du också leveranssätt. Vanligtvis skickas beställningen med det fraktbolag som vår leverantör har valt, men det kan hända att vi använder oss av annan speditör och andra leveranssätt. För privatpersoner gäller normalt att leveransen sker till det ombud som ligger i anslutning till eller nära den adress som du uppgivit i din beställning, men hemleverans kan förekomma vid skrymmande gods. Du betalar frakten enligt framräknad fraktkostnad. Det är ditt ansvar som beställare att se till att adressen som angivits vid beställningstillfället är korrekt och att leveransen hämtas ut inom rimlig tid.

 

Ej utlöst försändelse
Det är ditt ansvar som kund att hämta ut försändelsen på utlämningsstället eller vara tillgänglig för hemleverans inom den tid som står angivet på avin eller som i övrigt är rimlig. Vid direktleverans till uppgiven adress åtar sig kunden ansvaret att vara tillgänglig på plats den dag som angivits vid avisering eller som är överenskommen med fraktbolag, eller vid förhinder, annan person med acceptabel fullmakt.

Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället inom den tid som står angivet på avin, skickas det efter en tid tillbaka till respektive utleveransavdelning. Vi förbehåller oss då rätten att debitera dig en kostnad för faktiska frakt- och hanteringskostnader på minimum 240 SEK + moms. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

 

Ändring av beställning
Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har effektuerats. Med effektuering menas att faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns och produkten finns i lager, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris som gäller vid ändringstidpunkten. Det är normalt inte möjligt att ändra en beställning när ordern har effektuerats. Självfallet kan order, som redan levererats ut från vårt system, inte ändras. Privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken ”Ångerrätt”. Om kund avser att utnyttja denna rätt kan vi vidta extraordinära åtgärder så att utleverans inte utförs.

 

Avbeställning
Om du vill göra en avbeställning kan du göra detta genom att fylla i det formulär som är länkat till menyn "Kundservice" som återfinns under rubriken "Kundtjänst" i foten nertill i butiken. Välj "Avbeställning" som ämne och fyll i övriga uppgifter En avbeställning är inte giltig förrän vi skickat en bekräftelse om att vi accepterat din avbeställning. Du kan avbeställa din order utan kostnad fram till dess att beställningen har effektuerats, dvs när frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen. 

Avbeställning av icke lagerförd produkt eller beställningsprodukter som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är av naturliga skäl inte möjlig efter det att vi beställt eller låtit påbörja tillverkningen av produkten.

 

Information, lagerstatus och bilder
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel i de underlag som vi använder, samt mot fel i information och specifikationer vad gäller produkter som förekommer i vårt sortiment. Vi lägger stor energi på att alltid visa korrekt lagerstatus, men vi måste förbehålla oss för eventuella fel eftersom visad lagerstatus regelbundet hämtas från våra respektive leverantörer. De bilder som förekommer i vår webbutik ska inte ses som exakta avbildningar av en viss produkt. Vi har givits tillstånd att använda bilder för produkter från respektive leverantör, men bilderna får ej kopieras vidare utan deras tillstånd.

 

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Villkor speciellt för privatpersoner

Allmänt 
För privatpersoner gäller sedan den 13 juni 2014 'Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler '(se nedan angående ångerrätt) och Konsumentköplagen, vilket innebär att lagen gäller även om vi har avtalat om något som kan anses vara sämre.

När du som är privatperson registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt, om du så önskar, att få de delar av dessa raderade som inte krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden. Läs mer om vår integritetspolicy nedan.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Vid uppenbara felaktigheter, t ex angivna priser, leveranstider och andra villkor, förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Vid dessa tillfälle kontaktar vi dig och informerar om detta. Du har då din fulla rätt att antingen acceptera ändringen eller annullera din beställning.

 

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt 'Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler' rätt att ångra ditt köp av lagerförda produkter inom 14 dagar. Du rätt att ångra dig även om du börjat använda eller bruka produkten, om produkten är eller varit monterad eller om förseglingen på förpackningen har brutits. Ångerrätt vid beställning av icke lagerförd produkt eller beställningsprodukter som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är inte tillämplig efter det att vi låtit påbörja tillverkningen av produkten hos vår leverantör.

Vid retur enligt dessa villkor, återbetalas erlagd betalning inkl erlagd avgift för frakt, men med avdrag för den värdeminskning som konstaterats vid vår besiktning om den uppkommit till följd av att du hanterat produkten i större utsträckning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion.

Om du ångrar köpet måste produkten återsändas inom 14 dagar. Återbetalning sker inom 14 dagar från att kunden skickat meddelande om att denne vill ångra köpet, men tidigast när produkten har inkommit till vårt lager och dess skick kan bedömas.

Om produkten på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller om produkten är producerad speciellt enligt kundens önskemål eller specifikation gäller ej ångerrätten.

Det är är ett starkt önskemål från oss att produktens originalemballage inte skadas och kan återförslutas till ett fullt säljbart skick när produkten returneras. Om du ångrar köpet måste produkten återlämnas i originalemballaget, även om det är skadat. Tiden för ångerrätten börjar löpa den dag du mottagit varan eller en väsentlig del av den. 

Om du vill utnyttja din ångerrätt kan du påbörja denna process genom att fylla i det formulär som är länkat till menyn "Kundservice" som återfinns under rubriken "Kundtjänst" i foten nertill i butiken. Välj "Returbegäran" som ämne och fyll i övriga uppgifter. Du kan också använda Konsumentverkets ångerblankett och skicka den till oss via mail eller brev.

 

Efter att vi mottagit din returbegäran tar vi ställning till om det uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar via e-post från oss, i givna fall med information om hur du ska gå vidare i processen. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage, fraktbolag, etc. Observera också att det enligt lag är du som kund som ska betala fraktkostnaderna för returen.

Efter mottagandet av den återsända produkten kommer en återbetalning att göras inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottagit returnerad försändelse. Vi väljer företrädesvis att utföra återbetalningen på samma sätt som betalningen utfördes i samband med ursprunglig beställning, men ibland kan vi enas om annat lämpligt förfarande.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader för båda partner.

 

Reklamationer och återköp
Om du som privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel produkt, måste du reklamera detta inom 3 år från du tog emot produkten och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Om du vill utnyttja din reklamationsrätt kan du påbörja denna process genom att fylla i det formulär som är länkat till knappen "Kontakformulär" som återfinns under rubriken "Kontakt" i foten nertill i butiken. Välj "Reklamationsbegäran" som ämne och fyll i övriga uppgifter. Det kan underlätta att ta ett foto av en eventuell skada och bifoga denna bild till ärendet på avsedd plats.

Den skadade respektive felaktigt skickade produkten ska återsändas i samma eller motsvarande förpackning, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny produkt till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktiga produkten, och vi återbetalar även den ursprungliga frakten om den betalats av kund. 

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader för båda partner.

 

Tvist
Lagen om alternativ tvistlösning i konsument-förhållanden trädde i kraft den 1 januari i år. Kravet i den nya lagen är bland annat att e-handlare ska länka till EU:s gemensamma tvistlösningssida. Länken till sidan är: ec.europa.eu/odr. Den kan användas av båda parter och ska underlätta vid tvistelösning mellan köpare och säljare.

Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Villkor speciellt för företag

Allmänt
För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen. Den är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen. För företag gäller därmed gemensamma villkor enligt ovan, med undantag av vad som framkommer här nedan.

 

Reklamationer och återköp
Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel produkt, ska du snarast efter att du tog emot produkten, reklamera produkten till oss. Vi förutsätter att du som företagare reklamerar skadan inom garantiperioden. I annat fall hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe. Om du vill utnyttja din reklamationsrätt kan du påbörja denna process genom att fylla i det formulär som är länkat till menyn "Kundservice" som återfinns under rubriken "Kundtjänst" i foten nertill i butiken. Välj "Reklamationsbegäran" som ämne och fyll i övriga uppgifter. Det kan underlätta att ta ett foto av en eventuell skada och bifoga denna bild till ärendet på avsedd plats.

Den skadade respektive felaktigt skickade produkten ska återsändas i samma eller motsvarande förpackning, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny produkt till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktiga produkten, och vi återbetalar även den ursprungliga frakten om den betalats av kund. 

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader för båda partner.

 

Tvist
Tvist mellan företag avgörs i allmän domstol.

 

 

 

Vi rekommenderar er att skriva ut villkoren med knappen enligt ovan! 

 

 

 

Integritetspolicy

Personuppgifter

Alla personuppgifter som du lämnar till oss på LightNow hanteras med största respekt. Vårt sätt att samla och lagra information följer den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018. Lagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU. Vår integritetspolicy gäller även i de fall som man som person representerar ett företag. Låt oss kort beskriva utifrån vilka principer vi hanterar personuppgifter:

Kontaktuppgifter till vår personuppgiftsansvarige

LightNow

Telefon: +46 734 219 99 1
Epost: lightnowadmin@bizteam24.se

Ändamål för lagring av personuppgifter

Vi sparar bara dina uppgifter så länge som det krävs för att fylla sitt ändamål. Låt oss beskriva olika ändamål med och laglig grund för lagring av personuppgifter:

Ändamål: För att kunna hantera dina köp av varor hos LightNow

Behandling

- För att kunna leverera det du beställt. Gäller även avisering av din beställning
- Säkerställa din identitet
- Hantera din betalning
- Hämta din folkbokföringsadress i fall när Klarna används
- Hantera retur- och reklamationsärenden

Kategorier

- Namn
- Telefonnummer
- Adress
- E-postadress
- IP-adress
- Betalinformation med transaktionsreferens
- Ordernummer och relaterad orderinformation

Laglig grund

Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet och köpvillkor. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas neka dig att genomföra köpet.

Lagringsperiod

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Ändamål: För att erbjuda dig ett konto hos LightNow

Behandling

- Ge dig behörighet att logga in och därmed kunna se och administrera dina uppgifter
- Möjliggöra för dig att följa din orderhistorik och kopiera befintlig order
- Möjliggöra för dig att kunna spara dina uppgifter för framtida köp
- Möjliggöra för dig att administrera prenumerationer på nyhetsbrev

Kategorier

- Namn
- E-postadress
- Administrera lösenord
- Ordernummer, historik och relaterad orderinformation
- Inställningar för ditt konto

Laglig grund

Berättigat intresse (intresseavvägning).

Lagringsperiod

Till dess att du väljer att avsluta kontot eller om du inte använt det på 12 månader.

Ändamål: För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Behandling

- Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).

Kategorier

- Namn
- E-postadress
- Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
- Betalningshistorik
- Betalningsinformation
- Korrespondens
- Ordernummer, historik och relaterad orderinformation
- Uppgift om köptidpunkt och eventuella fel/klagomål
- Inställningar för ditt konto, om det är upplagt

 Laglig grund

Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi kan tvingas neka köpet.

Lagringsperiod

Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter, eller längre om rättslig förpliktelse fortfarande råder enligt då gällande lagar (t ex bokföringslag). Aktuell lagstiftning styr lagringstiden för dessa uppgifter.

Ändamål: För att kunna hantera kundserviceärenden

Behandling

- Kommunikation och svar på frågor till kundservice (via telefon eller via företagets alla digitala kanaler). 
- Identifiering av kund, order och aktuella produkter
- Utredning av ärende
- Besvara och slutföra

Kategorier

- Namn
- E-postadress
- Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
- Betalningshistorik
- Betalningsinformation
- Korrespondens
- Ordernummer, historik och relaterad orderinformation
- Uppgift om köptidpunkt och eventuella fel/klagomål
- Inställningar för ditt konto, om det är upplagt

 Laglig grund

Berättigat intresse (intresseavvägning). Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och kundens berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod

Tills dess att ärendet är avslutat och för en tid om max 36 månader därefter, eller kortare tid om ärendet inte kräver det fär att upprätthålla historik kring produkter och dess garantiegenskaper.

Ändamål: För att kunna skicka ut nyhetsbrev

Behandling

- Ge möjlighet att påbörja eller avsluta prenumeration av våra nyhetsbrev
- Möjliggöra för oss att administrera prenumerationer på nyhetsbrev

Kategorier

- E-postadress

Laglig grund

Berättigat intresse (intresseavvägning).

Lagringsperiod

Till dess att du väljer att avsluta prenumeration eller om du inte använt det på 12 månader.

Vi delar dina uppgifter med andra 

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster till våra kunder, delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträden är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

- Transporter (logistikföretag och speditörer)
- Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
- IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)
- De av våra leverantörer som utför leveranser direkt till kund

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtal). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

- Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
- Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
- Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
- Företag som på vårt uppdrag utför utleveranser till våra kunder.

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och regler för personuppgiftshantering.

Plats för lagring av dina uppgifter 

Vi strävar efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU, och på så få ställen som möjligt. Eventuell uppdatering av personuppgifter ska om möjligt ske lika på alla platser. Majoriteten av våra IT-system finns inom EU, men om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU, får  biträdet i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Rättigheter som registrerad

Du som har dina personuppgifter lagrade hos oss har vissa rättigheter med avseende på registerutdrag, rättelser, radering, invändningar och kring dataportabilitet.

Rätt till information - registerutdrag

Om du vill få en insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig, då kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder och varifrån informationen har samlats in. En begäran om tillgång kan föranleda oss att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Man har i allmänhet rätt att få ut ett registerutdrag max en gång per år, men det kan finnas undantag som ger oss skäl att genomföra detta oftare.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Tänk på att du som har registrerat ett konto hos oss kan ändra vissa uppgifter direkt via Mina sidor.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig, om

- uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
- du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse, och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse
- uppgifterna behandlas på ett olagligt sätt
- uppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av
- uppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier)

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning, som de beskrivs ovan.  I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

Rätt till dataportabilitet

Oavsett om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig, så har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss, överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi använder moderna IT-system för att skydda sekretess, integritet och tillgång till alla personuppgifter som vi hanterar. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vi lagrar inga personnummer

Det kan finnas tillfällen när personnummer efterfrågas i butiken i samband med betalning för att kunna verifiera person- och adressuppgifter. Även om personnummer då anges av dig som person, så lagras dessa inte i våra system.